Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:enger_stadt_hoefe

zurück zu : [Enger]

Hausstätten- und Höfeliste Enger

Haus-Nr. Gründungsname (Rufnamen) weitere Namen heutige Adresse Geo-Daten
1 Nordmeyer Nordhof Nordhof 1, 32130 Enger OSM Eng1
2 Beimfohr Diekmann Niedermühlenstr. 23-25, 32130 Enger OSM Eng2
3 Potthast Böndel genannt Potthast Linnenbrink 2, 32130 Enger OSM Eng3
4 Krome Jürging Bünder Str. 7, 32130 Enger OSM Eng4
5 Brandt Brand bei der Müren Am Kirchhof 5, 32130 Enger OSM Eng5
6 Knigge Bruning Bahnhofstr. 2, 32130 Enger OSM Eng6
7 Wedeking Winkelhage Ecke Bachstr. Bahnhofstr. , 32130 Enger OSM Eng7
8 Kuhlmann Bünder Str. 38-40, 32130 Enger OSM Eng8
9 Menge Leinhaus, Osterwald Linnenbrink 4, 32130 Enger OSM Eng9
10 Harting Uppenbrock Renteistr. 10, 32130 Enger OSM Eng10
11 Ameler Amelink, Hagemeier Mathildenstr. 15, 32130 Enger OSM Eng11
12 Pauk Niedermühlenstr. 12, 32130 Enger OSM Eng12
13 Möhlmann Möllemann, Osterwald Niedermühlenstr. 6, 32130 Enger OSM Eng13
14 Knigge vor der Pforte Kniggenport, Kniggenpörtener Bünder Str. 16, 32130 Enger OSM Eng14
15 Feldmann Veldtmann, Uppenbrock Bünder Str. 6-8, 32130 Enger OSM Eng15
16 Höpke Höcker, Uppenbrock Renteistr. 16, 32130 Enger OSM Eng16
17 Ristenpatt Bahnhofstr. 4, 32130 Enger OSM Eng17
18 Ludewig Vogel, Busch, Bartling, Hölscher Bahnhofstr. 16, 32130 Enger OSM Eng18
19 Knost Knoost, Pieper, Sudfeldt geb. Rolf Niedermühlenstr. 4, 32130 Enger OSM Eng19
20 Schröder Wittland Bahnhofstr. 12, 32130 Enger OSM Eng20
21 Rampendahl Pappeldöhl Brandstr. 21, 32130 Enger OSM Eng21
22 Hippe Brockmeier geb. Hippe Niedermühlenstr. 15, 32130 Enger OSM Eng22
23 Wölker Wülker, Auf dem Brinke Brandtstr. 14-18, 32130 Enger OSM Eng23
24 Schürmann Bahnhofstr. 24, 32130 Enger OSM Eng24
25 Baringmeyer Barmeyer, Schierholz Bünder Str. 3-5, 32130 Enger OSM Eng25
26 Brünger Arning, Arner, Krome Brandstr. 3, 32130 Enger OSM Eng26
27 Wendborn Vogel, Holtkamp Kirchplatz 14, 32130 Enger OSM Eng27
28 Vorwerk Riepe, Schröder Ringstr. 45, 32130 Enger OSM Eng28
29 Kenter auch Künsebeck genannt Bahnhofstr. 10, 32130 Enger OSM Eng29
30 Holte Nolting Bünder Str. 11, 32130 Enger OSM Eng30
31 Lückener Lückingh Renteistr. 26, 32130 Enger OSM Eng31
32 Obernhaus Arning, Nordmeyer, Knost Burgstr. 13, 32130 Enger OSM Eng32
33 Möller Brünger auch Holster genannt, Gödeker Kirchstr. 2, 32130 Enger OSM Eng33
34 Ronsiek Barmeyer, Schade Kirchplatz 2, 32130 Enger OSM Eng34
35 Ludewig Kruse Bahnhofstr. 18-20, 32130 Enger OSM Eng35
36 Gröppel Steinstr. 1, 32130 Enger OSM Eng36
37 Brüggemann Kürmann Bünder Str. 4, 32130 Enger OSM Eng37
38 Vortriede Nolting, Biermann, Strack Burgstr. 8-10, 32130 Enger OSM Eng38
39 Richter Burggraben 3, 32130 Enger OSM Eng39
40 Klostermann Im Kloster Niedermühlenstr. 7, 32130 Enger OSM Eng40
41 Potkamp Hippe, Detering Kirchplatz 6, 32130 Enger OSM Eng41
42 Wöhrmann Bergemann, Beimfohr Burggraben 9, 32130 Enger OSM Eng42
43 Rieso Kerkhoff, Wöhrmann Renteistr. 4, 32130 Enger OSM Eng43
44 Ilsing Jürging Bahnhofstr. 27, 32130 Enger OSM Eng44
45 Tönsing Holtmann, Blanke genannt Dustmann Kirchstr. 6, 32130 Enger OSM Eng45
46 Ristenpatt Cassing Bünder Str. 2-4, 32130 Enger OSM Eng46
47 Wippermann Upmeyer, Möhlmann Burgstr. 3, 32130 Enger OSM Eng47
48 Feldmann Steinmeyer Niedermühlenstr. 22, 32130 Enger OSM Eng48
49 Möllemann Gröppel, Feldmann Mühlenstr. 2, 32130 Enger OSM Eng49
50 Wölker Lücking, Hartmann Burgstr. 5-7, 32130 Enger OSM Eng50
51 Stink Schwabedissen Burgstr. 2, 32130 Enger OSM Eng51
52 Wöltger Gerdener Burgstr. 4, 32130 Enger OSM Eng52
53 Höpker Grohmann Burgstr. 6, 32130 Enger OSM Eng53
54 Grise Budde Mathilderstraße 8-10, 32130 Enger OSM Eng54
55 Brünger Vinkemöller Mathidenstr.6 , 32130 Enger OSM Eng55
56 Schröder Gräfe Brandstr. 15, 32130 Enger OSM Eng56
57 Kindermann Osterwald Kirchplatz 13, 32130 Enger OSM Eng57
58 Clostermann Vorreuter Linnenbrink 6, 32130 Enger OSM Eng58
59 Buchholz NiehausBurgstr. 19, 32130 Enger OSM Eng59
60 Henrich bei der Welle Schmidt Mathildenstr. 7, 32130 Enger OSM Eng60
61 Wedeking PohlmannBachstr. 1, 32130 Enger OSM Eng61
62 Hippe Cassing Bahnhofstr. 7, 32130 Enger OSM Eng62
63 Harting Cassing Kirchstr. 3, 32130 Enger OSM Eng63
64 Winkelhage Rosenbaum, heute: Widukind Museum Kirchplatz 10, 32130 Enger OSM Eng64
65 Loheide Bökstiegel Kirchplatz 11, 32130 Enger OSM Eng65
66 Kuhlmann Heidemann Kirchplatz 15, 32130 Enger OSM Eng66
67 Siverdt Niermann Burgstr. 14, 32130 Enger OSM Eng67
68 Diekmeyer VortriedeKirchstr. 5, 32130 Enger OSM Eng68
69 Moering Diekmann, abgerissen, ehemaliger Standort: bei Burgstr. 21 - 23, 32130 Enger OSM Eng69
70 Buchholz Böckhaus Burgstr. 20, 32130 Enger OSM Eng70
71 Lübking Schierholz Kirchplatz 8, 32130 Enger OSM Eng71
72 Böckmann BeimfohrSteinstr. 13, 32130 Enger OSM Eng72
73 Tiemann Wulfmeyer Burgstr. 9, 32130 Enger OSM Eng73
74 Bodewitz Schuler Bielefelder Str. 6, 32130 Enger OSM Eng74
75 Steinmeyer Höpker Niedermühlenstr. 25, 32130 Enger OSM Eng75
76 Böckmann Althoff Bahnhofstr. 1-3, 32130 Enger OSM Eng76
77 Diekmann Holzkämper Burgstr. 17, 32130 Enger OSM Eng77
78 Papen Steinmann Renteistr. 11, 32130 Enger OSM Eng78
79 Schulzen Cardial Niedermühlenstr. 29, 32130 Enger OSM Eng79
80 Linders Schnatschmidt Renteistr. 5, 32130 Enger OSM Eng80
81 Kleine Höpker Burgstr. 21, 32130 Enger OSM Eng81
82 Vorheide Dr. Henkel Bielefelder Str. 1, 32130 Enger OSM Eng82
83 Lohöfner Ludewig Bielefelder Str. 19, 32130 Enger OSM Eng83
84 Nordmeyer Strack Burgstr. 10, 32130 Enger OSM Eng84
85 Brünger Steinkühler Herforder Str. 14, 32130 Enger OSM Eng85
86 Redeker Brünger Herforder Str. 12, 32130 Enger OSM Eng86
87 Redeker Müller Herforder Str. 10, 32130 Enger OSM Eng87
88 Freidrichsen Emmermann Herforder Str. 6, 32130 Enger OSM Eng88
89 Potthoff Hollmann Mathildenstr. 4, 32130 Enger OSM Eng89
90 Bitter Sasse Hasenpatt 2 u. 4, 32130 Enger OSM Eng90
91 Barmeyer Gröppel Mühlenstr. 5, 32130 Enger OSM Eng91
92 Riepe Mühlenstr. 8-10 , 32130 Enger OSM Eng92
93 Schwidde Wellmann Liesbergstr. 10, 32130 Enger OSM Eng93
94 Kleine Dißmeer Bünder Str. 14, 32130 Enger OSM Eng94
95 Liekefeld Mendorff Renteistr. 9, 32130 Enger OSM Eng95
96 Höcker Grothaus Werther Str. 152, 32130 Enger OSM Eng96
97 Osterwald Heckewerth Kirchstr. 2, 32130 Enger OSM Eng97
98 Stork Schlattmeyer Werther Str. 134, 32130 Enger OSM Eng98
99 Niehaus Bohrenkämper Herforder Str. 35, 32130 Enger OSM Eng99
100 Beimfohr Banze Steinstr. 17, 32130 Enger OSM Eng100
101 Petring HüllinghorstBielefelder Str. 5, 32130 Enger OSM Eng101
102 Kiel WilkePievitstr. 63, 32130 Enger OSM Eng102
103 Läge Gerdener Pievitstr. 50, 32130 Enger OSM Eng103
104 Schnier Fischer Herforder Str. 4, 32130 Enger OSM Eng104
105 Riesenbeck Pörtner Bünder Str. 15, 32130 Enger OSM Eng105
106 Bunte Struck Wittekindstr. 22, 32130 Enger OSM Eng106
107 Synagoge Jüdische Gemeinde Bünder Str. 5, 32130 Enger OSM Eng107
108 Niemeyer Heidemann Steinstr. 3, 32130 Enger OSM Eng108
109 Haubrock Vogelsang Werther Str. 1, 32130 Enger OSM Eng109
110 Topf Bunte Stiftsweg 4, 32130 Enger OSM Eng110
111 Henke Biermann Gliemkeweg 30, 32130 Enger OSM Eng111
112 Pastorat Am Anger 6, 32130 Enger OSM Eng112
113 Contorhaus Austmann Kirchplatz 12, 32130 Enger OSM Eng113
114 Küsterei Renteistr. 17, 32130 Enger OSM Eng114
115 Säger Königstr. 21, 32130 Enger OSM Eng115
116 Horstmann Barmeyer Kesselstr. 29, 32130 Enger OSM Eng116
117 Breder Steinsiek Bielefelder Str. 22-24, 32130 Enger OSM Eng117
118 Kleine Weiß Bielefelder Str. 20, 32130 Enger OSM Eng118
119 Klostermann Bielefelder Str. 18, 32130 Enger OSM Eng119
120 Brüggemann Büscher Bünder Str. 24-26, 32130 Enger OSM Eng120
121 Heidbrinck Hirsch Herforder Str. 2, 32130 Enger OSM Eng121
122 Nottelmann Grohmann Herforder Str. 18, 32130 Enger OSM Eng122
123 Grussendorf Hagelüken Schäferweg 45, 32130 Enger OSM Eng123
124 Klostermann RudolphHerorder Str. 16, 32130 Enger OSM Eng124
125 Stadt Enger Bahnhofstr. 15, 32130 Enger OSM Eng125
126 Kollmeyer Vormfelde Herforder Str. 21, 32130 Enger OSM Eng126
127 Engelbrecht Otte In der Gliemke 22, 32130 Enger OSM Eng127
128 Reinke Tappe Wördebrinkstr. 10, 32130 Enger OSM Eng128
129 Amtsgefängnis Schule Stadt Enger, Heidemann Steinstr. 5, 32130 Enger OSM Eng129
130 Kirche zu Enger Kirchplatz 1, 32130 Enger OSM Eng130
131 Osterwald TappeHagenstr. 23, 32130 Enger OSM Eng131
132 Hildebrand Meller Str. 81, 32130 Enger OSM Eng132
133 Middelmann Kerker Meller Str. 92, 32130 Enger OSM Eng133
134 Mailänder Barkey Bruchweg 108, 32130 Enger OSM Eng134
135 Kampmann Kassing Werther Str. 138, 32130 Enger OSM Eng135
136 Harting Bielefeler Str. 17, 32130 Enger OSM Eng136
137 Höhner Jäger Bahnhofstr. 69, 32130 Enger OSM Eng137
138 Kastrup Horvat Wördebrinkstr. 8, 32130 Enger OSM Eng138
139 Brügemann Echterbeck Bielefelder Str. 33, 32130 Enger OSM Eng139
140 Wellpoth Retzlaff Bielefelder Str. 25, 32130 Enger OSM Eng140
141 Hildebrand Schmidt Hagenstr. 6, 32130 Enger OSM Eng141
142 Evang. Pflegeheim Hagenstr. 47, 32130 Enger OSM Eng142
143 Friedrichs Lorenz Wördebrinkstr. 40, 32130 Enger OSM Eng143
144 Nordmeyer Windhofe zu Dreyen, Beimfohr Nordhofstr. 173, 32130 Enger OSM Eng144
145 Nordmeyer Tiemann Meller Str. 175, 32130 Enger OSM Eng145
146 Nordmeyer Kipp Windhofstr. 1, 32130 Enger OSM Eng146
147 Röttger Bielefelder Str. 27, 32130 Enger OSM Eng147
148 Glaesker Glied Wördebrinkstr. 58, 32130 Enger OSM Eng148
149 Brünger Männerasyl Bünder Str. 38-40, 32130 Enger OSM Eng149
150 Rüsing Bentlage Hagenstr. 42, 32130 Enger OSM Eng150
151 Baumann Heemeyer Bielefelder Straße 31, 32130 Enger OSM Eng151
152 Steffen Werther Straße 28, 32130 Enger OSM Eng152
153 Feldmann Tiemann Spenger Straße 45, 32130 Enger OSM Eng153
154 Hippe Renteistraße 21, 32130 Enger OSM Eng154
155 Wächter Büscher Bünder Straße 56, 32130 Enger OSM Eng155
156 Puhlmann Niedermühlenstraße 3, 32130 Enger OSM Eng156
157 Schröder Wördebrinkstraße 54, 32130 Enger OSM Eng157
158 Krenke Höner Bielefelder Straße 50, 32130 Enger OSM Eng158
159 Kempermann Meyer Lohmann Meller Straße 128, 32130 Enger OSM Eng159
160 Beckmann Nottelmann Wördebrinkstraße 42, 32130 Enger OSM Eng160
161 Menke Ebke Auguststraße 25, 32130 Enger OSM Eng161
162 Menke Auguststraße 20, 32130 Enger OSM Eng162
163 Reinke Uloth Meller Straße 61, 32130 Enger OSM Eng163
164 Wefelmeyer Kuhnert Meller Straße 64, 32130 Enger OSM Eng164
165 Saeger Nienaber Meller Straße 5, 32130 Enger OSM Eng165
166 Ebke Kenter Meller Straße 100, 32130 Enger OSM Eng166
167 Strathmann Bünder Straße 48, 32130 Enger OSM Eng167
168 Böttger Bunte Bielefelder Straße 9, 32130 Enger OSM Eng168
169 Bergmann Bollbrinker Kesselstraße 27, 32130 Enger OSM Eng169
170 Raabe Glied Bünder Straße 50, 32130 Enger OSM Eng170
171 Trempel Pabst Burggraben 5, 32130 Enger OSM Eng171
172 Ebke Werther Straße 46, 32130 Enger OSM Eng172
173 Hagemeyer Gliemkeweg 10, 32130 Enger OSM Eng173
174 Schaale Spenger Straße 50, 32130 Enger OSM Eng174
175 Müller Unternbäumer Bielefelder Straße 48, 32130 Enger OSM Eng175
176 Menke Werther Straße 36, 32130 Enger OSM Eng176
177 Klausmeyer Müller Ebke Bünder Straße 31, 32130 Enger OSM Eng177
178 Westhus Belka Bünder Straße 29, 32130 Enger OSM Eng178
179 Schnarre Thenhausen Bielefelder Straße 11, 32130 Enger OSM Eng179
180 Krenkel Knips Bielefelder Straße 46, 32130 Enger OSM Eng180
181 Schele Riepe Meller Straße 72, 32130 Enger OSM Eng181
182 Hüttger Grüter Nordhofstraße 3, 32130 Enger OSM Eng182
183 Hüttger , 32130 EngerLink
184 enger stadt_184 , 32130 EngerLink
185 enger stadt_185 , 32130 EngerLink

zurück zu : [Enger]

wiki/enger_stadt_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/19 01:18 von michael

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki